Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Serviciul Stare Civilă:
Înregistrarea naşterii
Înregistrarea decesului
Transcrierea certificatelor
Încheierea căsătoriei

    Vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei este de optsprezece ani, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
    Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale a municipiului, oraşului, sau comunei în a cărei rază administrativ teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
    Declaraţia de căsătorie se face personal de către ambii soţi, în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria, cu 10 zile înainte de încheierea căsătoriei. Se iau în calcul la stabilirea acestui termen atît ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
    În afară de declaraţia de căsătorie viitorii soţi vor mai prezenta următoarele documente:
      a) actul de identitate, în original şi copie xerox (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);
      b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
      c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenupţial);
      d) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
      certificatul de deces al fostului soţ;
      certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
      sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare.
Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
      a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate;
      b) încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea sau după expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate;
      c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei;
      d) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, pentru minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani;
      e)
          pct. 1 - în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, dovadă eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei;
          pct. 2 - cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie. Documentele prevăzute la pct. 1 şi 2 trebuie să fie însoţite, obligatoriu, de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
      f) procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi;
      g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.

  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006-2010 D.J.E.P-MM.  Toate drepturile rezervate.