Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Furnizări de date:
FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

   Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate , comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

      date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
      date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
      date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
      date referitoare la codul numeric personal atribuit.

   Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa a persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

   Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

   Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

   Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G. nr.84/2001);
      Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art.14 alin.(1) lit.e din O.G. nr.84/2001 şi pentru cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.

   Taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal

conform Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 166 din 28.10.2015, taxa de furnizare date cu caracter personal este de 5,00 lei / persoana pentru care se solicită informaţii.

   Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :

instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărarii, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
      instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
      casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
      Ministerul Sănătaţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
      Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
      instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;
      alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

   Extras din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.790 din 12.12.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

INFORMARE
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

1.  Identitatea operatorului : DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MARAMUREŞ este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 3274.

   Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

  •   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  •   Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2.   Scopul prelucrării : datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

3.   Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condiţiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art.2 alin.(7) din această lege. De asemenea, în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin.(5) din aceeași lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice.

4.   Informaţii suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ.

   În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001 , cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

  •   dreptul la informare;
  •   dreptul de acces la datele personale proprii;
  •   dreptul de intervenţie asupra datelor.

   Dreptul de opoziţie , prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

   Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituției noastre.

   Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

  •  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
  •  dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).


  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006- D.J.E.P.-MM.  Toate drepturile rezervate.