Sigla
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
  Furnizări de date:

 

INFORMARE
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

   Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, nr. 3274; prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, regulament care stabileşte un set unic de reguli direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, destinat protejării vieţii private a persoanelor fizice din spaţiul acesteia.

   Datele cu caracter personal se prelucrează prin mijloace manuale şi automatizate, iar comunicarea acestora din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se face in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
 • Tratatul Uniunii Europene;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Legea 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciiilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

   Prelucrarea datelor: presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, disiminarea, punerea la dispoziţie, alinierea, combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea - efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • codul numeric personal;
 • numele şi prenumele;
 • prenumele părinţilor;
 • sexul;
 • data şi locul naşterii;
 • imaginea digitală;
 • starea civilă şi datele din actele de stare civilă;
 • adresa de domiciliu/reşedinţă;
 • seria şi numărul actului de identitate;
 • profesia, studiile, situaţia militară.

FURNIZAREA
datelor cu caracter personal

   Furnizarea de date vizează o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată) şi se face:

 • în conformitate cu prevederile legale;
 • cu consimţământul persoanei vizate: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • pentru executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • pentru îndeplinirea unei obligaţii legale căreia îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

   Potrivit actelor normative în vigoare, furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate, mai puţin în situaţia în care există un temei legal justificat.

   În afară de cererile formulate de instaţele de judecată şi organele de urmărire penală, care generează o obligaţie legală de furnizare de date cu caracter personal, orice cerere privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor va cuprinde în mod obligatoriu şi explicit temeiul juridic (denumire, număr, an act normativ) al solicitării datelor şi scopul colectării acestora, care trebuie sa fie determinat, explicit, legitim.

   Drepturile persoanei fizice a căror date personale sunt prelucrate:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal propii;
 • drepturi legate de luarea de decizii automatizate şi de profilare;
 • dreptul la retragerea consimţământului;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţie;
 • dreptul la plângere;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ştergere;

   Taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal:

 • persoanele fizice beneficiază de gratuitate pentru o singură solicitare a datelor personale în decursul unui an calendaristic

  
   Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800.806.806 - linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie.
Prima pagină | Harta site | Legături | Contact  
 
Copyright © 2006- D.J.E.P.-MM.  Toate drepturile rezervate.